Říjen 2018

26.10.2018

26. října 2018 v 15:31

Včera ani dnes som na vyučovaní prítomná nebola. Dnes však moje pokyny sa k zastupujúcim pedagógom nedostali, aspoň uvádzam, čo mali deti stihnúť v škole.

SJ - šlabikár str. 45, žltou pastelkou vyznačiť veľké písmeno E v celom článku a oranžovou pastelkou vyznačiť všetky slabiky ma, má, následne článok prečítať aj viackrát po sebe. Cvičenie str. 45/2 ( píšu ceruzkou ). Písanie str. 25 - 4 riadky.
Na 2 . VH str. 46/1,2 + písanie str. 25 - dokončiť.

PRV - PZ majú v škole, preberieme si zmysly človeka po prázdninách.

Počas voľných dní prosím trénujte čítanie, opakujte si články, aby sa tie písmenká fixovali a ten prejav bol čoraz sebaistejší, rýchlejší. Rovnako i numeráciu v obore do 5. Sčítanie, odčítanie - rozklady čísla 5 ... ( 4,1 ) ( 3, 2 ) ( 1,4 ) ( 5, 0 ) rozklady čísla 4, 3, 2.....čím viac príkladov prerátajú, budú v počítaní rýchlejší. A vôbec to nemusí byť len písomne, príklady sa dajú rátať aj cestou v aute.

Krásne prázdniny všetkým !

25.10.2018

25. října 2018 v 13:58

SJ - precvičovanie čítania slabík i viackrát str . 42/2, čítanie článku str. 43 a str. 44. Písanie str. 24 celá.
M - dokončiť str. 34 a str. 35 celá. Precvičovanie numerácie v obore do 4, rozklady čísla 4,5.

Skoré uzdravenie !

24.10.2018

24. října 2018 v 14:54
SJ - šlabikár str. 43 - práca s textom - žltou pastelkou sme vyznačili všetky i,í,I v texte. Urobili sme cvičenie str. 43/3. Pracovali sme so skladacou abecedou - vytvárali sme celé slová, pričom ich museli deti čo najrýchlejšie prečítať. Písanie - str. 23/3,4.

M - skontrolovali sme si domácu úlohu a riešili sme aj ostatné úlohy na prefotenom papieri. Úlohy boli so zameraním na numeráciu v obore do 4, porovnávanie čísel, dosadzovanie správneho čísla i rozklady čísla 4.

AJ - uč. str. 16,17, PZ - str. 11 - dokončenie, vyfarbenie.

Dnes sme dokončili testovanie kondície žiakov prvých ročníkov.
Skoré uzdravenie !

23.10.2018

23. října 2018 v 13:56

SJ - šlabikár str. 42/2, str. 43 - článok...čítali sme aj z prefoteného papiera, pričom bol zrejmý posun v čítaní u viacerých detí. Písanie str. 22 celá. Písali sme aj diktát.

M - dokončili sme str. 32, urobili sme str. 33 + str. 34/1,2. Do zošita sme si písali príklady - numerácia v obore do 4 , pričom deti ich samé nielen napísali, ale aj samé vyrátali . Prosím pár príkladov si aj vy takto do malých zošitov vyskúšajte, pokiaľ vám zdravie trochu dovolí. Domácu úlohu máme cvičenie č. 3 - na prefotených papieroch.

EV - úcta k druhým a ako sa prejavuje.

Skoré uzdravenie !

22.10.2018

22. října 2018 v 14:16

SJ - hodnotila som čítanie z prefoteného papiera, prosím čítať i dnes, nech je to sebaistejšie. Šlabikár str. 42/1, písanie str. 21/4,6. Precvičovali sme písanie písaných tvarov písmen na tabuľu ako prípravu na zajtrajší diktát. Diktát bude diktovaný takouto formou :

• malé písmeno a
• veľké písmeno E
• slabiku má s malým m
• slabiku Ma s veľkým M
• veľké písmeno M
• mama s malým písmenom m
• malé písmeno é
• veľké písmeno A

M - PZ str. 31 sme dokončili, str. 32/1,2,3,4...Vysvetlili sme si, čo znamená znamienko + a - v príkladoch, názorne sme si ukázali na pastelkách tieto matematické operácie, domáca úloha str. 32/5.
AJ - učebnica str. 14,15, str. 61 - DÚ - rozstrihnúť kartičky a dať do obálky. PZ - str. 11.

Skoré uzdravenie !

Pripomienka

21. října 2018 v 11:08

Pripomínam už avizovanú slávnostnú imatrikuláciu prvákov, kt. sa uskutoční dňa 24.10.2018 o 17.00 hod. vo vestibule školy. Poobede už neprebehne žiaden nácvik, preto si deti môžete vziať domov z ŠKD ako zvyknete a prosím o príchod detí späť o 16.45 hod., kedy už i ja budem v našej triede. Tie deti, kt. zostávajú v ŠKD až do akcie, prosím už ráno myslieť na slávnostné oblečenie.

19.10.2018

19. října 2018 v 13:39

SJ - hodnotila som článok na str. 41 a to spôsobom, že musia prečítať to slovo, kt. ja ukážem. Pracovali sme aj na prefotenom papieri, ktorého súčasťou bol diktát veľkých tlačených písmen. Ten som aj vyhodnotila. V predpisovom zošite sme písali na str. 20 - prvé štyri riadky. Na 2. VH SJ sme písali aj veľké E- 2 riadky - str. 20/3, 21/5.
Dom. úloha - dokončiť str. 20 celú a čítať 2. časť z prefoteného papiera. Tento papier máte všetci doma, nakoľko 1. časť sme už čítali z neho na známky.

PRV - kreslili sme rodostrom...tieto práce boli aj ohodnotené známkou.

TV - robili sme testovanie detí a budeme ešte pokračovať aj na budúci týždeň.

V škole vo vedľajšej triede v 1.B sa vyskytli vlasové parazity. Prosím deťom prezrieť vlásky každý deň.

Skoré uzdravenie !

18.10.2018

18. října 2018 v 15:06

SJ - dnes som hodnotila čítanie článku na str. 39, vyvodenie písmena L,l..str. 40/1,2. Článok na str. 41 sme si prešli viackrát, dom. úloha - čítať tento článok celý. Precvičovali sme v Písanke vetu viackrát : Mama má . Vyskúšaj si to doma určite aj ty.

M - do malých zošitov sme opäť precvičovali čísla 1,2,3....uviedli sme si viac príkladov na porovnávanie, počet prvkov sme vyjadrili farebnými krúžkami....malé zošity sme si ohodnotili. V PZ sme dokončili celú str. 30. Šikovníci majú aj úlohy na str. 31/1,2.


V rámci testovania prvákov dnes sme sa vážili a merali. Zajtra prebehne testovanie v telocvični vo viacerých disciplínach, preto je potrebné i zajtra si priniesť TV. Testovanie začne 2. VH.


Skoré uzdravenie !

17.10.2018

17. října 2018 v 14:27

SJ - hodnotila som čítanie textu na prefotených papieroch, riešili sme úlohy na aktivitných prefotených listoch, ktorých súčasťou bol aj diktát veľkých tlačených písmen, kt. sme si tiež ohodnotili. V šlabikári sme čítali článok na str. 39 celý + cvičenie č. 3. V predpisovom zošite sme dokončili stranu 19. Uvedené vety deti napísali do všetkých voľných riadkov.
Prosím čítať denne.

M - do malých zošitov ( máš ho u mňa ) sme písali 1,2,3 ... príklady 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3.... rozklady čísla 3 - 1,2, 3 - 2,1 ...daný počet prvkov sme vyjadrili farebnými krúžkami.

AJ - učebnica - počúvanie príbehu str. 12,13. PZ - str. 10, malý zošit - nová slovná zásoba.

Aktivitné pracovné listy nie je potrebné nosiť ďalej do školy, nezabudnúť však nosiť prefotený list s textami na čítanie.


Skoré uzdravenie !

Riaditeľské voľno

9. října 2018 v 16:27


Dňa 29.10. 2018 budeme mať riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. Tým pádom sa nám prázdniny takto predĺžia , nakoľko 30.10. je sviatok, od 31.10. - 4.11. sú jesenné prázdniny. Vyučovanie sa začína 5.11. 2018.

8.10.2018

8. října 2018 v 14:18


Dnes som deťom do zrkadielka vlepila oznam o blížiacej sa imatrikulácii, viď info nižšie na našom blogu. V stredu 10.10.2018 bude fotografovanie žiakov firmou VISION, sadu fotografií alebo jednotlivé fotografie si budete môcť zakúpiť, ale aj vrátiť v prípade nezáujmu o ich kúpu.
Prosím o vyjadrenie do zrkadielka : MÁM ZÁUJEM o FOTENIE, NEMÁM ZÁUJEM O FOTENIE.

SJ - šlabikár str. 35/5, písanie v predpisovom zošite str. 15/4,6 + A,a do volných riadkov na tej istej strane. Dnes sme písali na známky diktát slabík, vyskúšaj si aj ty doma : MA, LA, SA, KA, FA, DA, TA, VA. Dnes sme si rozdali nové číslo časopisu VRABČEK a stihli sme urobiť tajničku na str. 20. Staré vydanie 9/2018 si deti mohli vziať domov.

M - str. 22/1,2.
AJ - str. 10, PZ str. 6,7.

Zajtra sa dúfam vidíme !

5.10.2018

5. října 2018 v 13:55


SJ - precvičovali sme čítanie slabík zo šlabikára str. 29/3 aj opakovane. Toto môžete precvičovať aj doma. Dnes sme mali vyvodenie písmena A, str. 34/1,2 str. 35/3,4. V predpisovom zošite č. 1 - str. 14/2, 3 - dva riadky. Niektorí šikovníci to majú celé hotové. Začali sme už písať perom, nezabúdať nosiť perá s ostrým hrotom.

V pondelok si napíšeme náš prvý diktát slabík do zošitov.

PRV - PZ si budeme nechávať v škole, nakoľko si deti tento PZ stále zabúdajú. Ak prejdeme k témam vyžadujúcim trochu aj domácu prípravu, tak si PZ prinesú domov. Dnes sme si dokončili str. 5, a stihli sme str. 6,7.

Deti, kt. navštevujú NV dnes dostali PZ, cena je 1,60 €. Uhradím to z tried. fondu.
V pondelok sa vidíme dúfam všetci.

Slávnostná imatrikulácia

3. října 2018 v 15:38

Dňa 24.10.2018 vo vestibule našej školy o 17.00 hod. sa uskutoční slávnostná imatrikulácia našich prvákov, na ktorú Vás srdečne pozývame.

3.10.2018

3. října 2018 v 15:29


Zajtra 4.10.2018 nebudem prítomná na vyučovaní, ak by aj niekto chýbal v škole, prosím kontaktujte sa navzájom, nakoľko blog nebude aktualizovaný v tento deň.

Chcem pripomenúť, že ak sú všetci prítomní v daný deň, blog neaktualizujem. Domáce úlohy majú deti riadne poznačené, hoci ústne nevedia možno povedať, čo bolo na domácu úlohu, stačí prelistovať šlabikár, zošit, či PZ z matematiky a hneď viete, čo sme robili a čo je na domácu úlohu. Niekedy si deti vložia aj prefotený list, prezrite všetko. Prefotené papiere, kt. majú deti aj ohodnotené, nie je potrebné nosiť stále do školy. Odložte im ich do jedného obalu, budú totiž pribúdať.

Bola by som rada, ak by ste pri domácej príprave skutočne si všímali, čo v škole robíme a aj vyskúšali vlastné dieťa ako mu to ide, vtedy veľmi rýchlo zistíte, čo je potrebné precvičiť, s čím má to Vaše dieťa problémy.